Analiza rotacji tułowia u dziewcząt ze skolioza idiopatyczną w zależności od pozycji ciała przy użyciu skoliometru Bunnella

 

Halina Protasiewicz- Fałdowska1, Katarzyna Zaborowska- Sapeta1, Ireneusz M. Kowalski1

 1. Department of Rehabilitation, Faculty of Medical Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

 

Wstęp

Skoliozy idiopatyczne są problemem współczesnych czasów. Progresja skolioz i bezsilność specjalistów zmusza do wyszukiwania nowych metod terapeutycznych i diagnostycznych. Parametrem oceniającym stopień rotacji kręgosłupa jest kąt rotacji tułowia ATR. Kąt rotacji tułowia wyznaczany był za pomocą skoliometru Bunnella. Skoliometr Bunnela jest wykorzystywany do badań przesiewowych oraz diagnostycznych jako narzędzie wspomagające szybką ocenę rotacji tułowia

Cel

Celem badań jest analiza pomiarów rotacji tułowia w pozycji stojącej i siedzącej u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną

Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 50 dziewcząt, w wieku 12-16 lat (średnio14,3 lat ) ze skoliozą idiopatyczną lędźwiową lewostronną z kątem skrzywienia 11-29 (średnio 15,30) według Cobba i oceną kostnienia według testu Rissera. Grupa ta została przebadana skoliometrem Bunnela w pozycji stojącej i pozycji siedzącej. Badane pacjentki miały kończyny dolne o jednakowej długości. W zasadniczej części badania wykorzystano test Adamsa i mierzono poziom rotacji tułowia przy użyciu skoliometru Bunnela Wszystkie pomiary wykonano trzykrotnie i odnotowano w karcie badań.

Wyniki

W ocenie stopnia kostnienia odnotowano u 12 osób test Rissera 0,u 4 osób test Rissera 1, u 14 osób test Rissera 2, u 13 osób test Rissera 3 ,u 4 osób test Rissera 4. W badanej grupie skolioz lędźwiowych lewostronnych w pomiarach skoliometrem Bunnela odnotowano rotację lewostronną u 17 osób a prawostronną u 33 osób. Kierunek rotacji był zgodny w obydwu badanych pozycjach. Średnia wartość rotacji w pozycji stojącej wynosiła 5,4 , a w pozycji siedzącej 5,5  

Wnioski:

  1. Analiza rotacji tułowia jest porównywalna w badanych pozycjach i nie jest istotna statystycznie
  2. Obie pozycje mogą być wykorzystywane do badań diagnostycznych i funkcjonalnych w ocenie skoliozy idiopatycznej

 

Skoliometr jest urządzeniem podręcznym w kształcie prostokąta, który w dolnej części ma kształt wklęsłego łuku służącego do dokładnego przyłożenia do tułowia wokół wyrostków kolczystych kręgów kręgosłupa. Szczyt wklęsłego łuku prowadzi się w badaniu klinicznym nad wyrostkami kolczystymi. Budowa skoliometru opiera się na budowie poziomicy. W rurce wypełnionej cieczą znajduje się wskaźnik w postaci kulki, która podczas badania zmienia swoje położenie w zależności od stopnia asymetrii tułowia. Odczyt ATR dokonuje się na podziałce kalibrowanej.

Skoliometr jest urządzeniem podręcznym w kształcie prostokąta. Budowa opiera się na budowie poziomicy. Odczyt ATR dokonuje się na podziałce kalibrowanej.

W rurce wypełnionej cieczą znajduje się wskaźnik w postaci kulki, która podczas badania zmienia swoje położenie w zależności od stopnia asymetrii tułowia.

 

 

Miejsce publikacji:

komunikat naukowy: Fizjot Pol,. 2011, 11(1) :41

Facebook
Powrót